EET-Elektronická evidence v SHERPA


Vážení uživatelé systému SHERPA, ode dne 1.3.2017 se začíná týkat Elektronická evidence tržeb EET i Vás.

Naši vývojáři úspešně implementovali do systému SHERPA kompletní EET modul.

ČASOVÝ HARMONOGRAM UVEDENÍ DO PROVOZU:

5.2.2017        Ukončení testovacího provozu verze 4.0

5.2.2017        Reinstalace všech aplikací a databází na nový server       POZOR ! v čase od 21.00-6.00 bude odstávka celého systému

6.2.2017        Reinstalace všech aplikací a databází na nový server       POZOR ! v čase od 21.00-6.00 bude odstávka celého systému

7.-15.2.2017  Postupný náběh jednotlivých uzivatelů                              POZOR ! v čase od 21.00-6.00 bude odstávka celého systému

Kdo, co a odkdy ?


Kdo?

Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

 • podnikající fyzické osoby,
 • právnické osoby s podnikatelskou činností.

Co?

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

pocházejí z podnikatelské činnosti,a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet. 

Odkdy?

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

 • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 • ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Kdo a jaké tržby eviduje ?


Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň

Zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET).

Obě podmínky musí být splněny současně.

Formální náležitosti (§ 5 ZoET)

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna

 • v hotovosti,
 • platební kartou,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby – kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů 

V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami.

Vystavuje-li podnikatel fakturu, není pro účely evidence tržeb rozhodné, jaká forma platby je na ní uvedena, ale jakým způsobem je částka uvedená na faktuře fakticky uhrazena. Zaplatí- li zákazník příslušnou částku v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí podnikatel platbu zaevidovat, a to i tehdy, je-li jako způsob úhrady uvedeno bezhotovostně.

Povinnost evidovat tržbu naopak nevzniká, je-li částka uvedená na faktuře uhrazena převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet v bance – a to i tehdy, je-li na faktuře uvedeno, že bude uhrazena v hotovosti.

Jak to funguje ?


1.     Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.

2.     Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.

3.     Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.

4.     Zákazník obdrží účtenku.

5.     Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

Může se stát, že něco nebude fungovat a i na to zákon pamatuje. Více naleznete v kapitole Co když něco selže ?

Jak získat certifikát EET


V prvním kroku se musíte zaregistrovat do “ Webové aplikace Elektronická Evidence Tržeb“

Co je to Elektronická evidence tržeb

Webová aplikace „Elektronická evidence tržeb“ slouží poplatníkům pro správu údajů týkajících se evidence tržeb. Umožnuje evidenci provozoven, správu certifikátu pro evidování tržeb, k dispozici jsou přehledy údajů o evidovaných tržbách, apod. Webovou aplikaci „Elektronická evidence tržeb“ -> „Správa údajú evidence tržeb“ naleznete na stránkách Daňového portálu

ihlášení do EET

Pro přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (dále jen aplikace EET) je nutné odeslat formulár „Žádost o autentizační údaje do EET“, resp. zažádat o autentizační údaje na kterémkoliv FÚ. Na základe žádosti získá poplatník přístupové údaje do aplikace EET. Vstup do aplikace je tedy umožněn na základě získaných přihlašovacích údajů. Po vyplnění přihlašovacího jména a hesla je dále nutné kliknout do kolonky „Nejsem robot“ (případně vyplnit jednoduchý obrázkový test) a potvrdit kliknutím na tlacítko „Přihlásit“. V prípade vyššího zabezpečení přístupu k portálovému účtu, vyplněném v žádosti o autentizační údaje do EET, přijde poplatníkovi potvrzovací SMS zpráva. Doručený SMS kód je pak nutné vyplnit na přihlašovací stránce do aplikace EET.

Pokud je zapomenuto přihlašovací heslo, je možné si nechat „Zaslat email pro změnu hesla“. Stačí kliknout na možnost „Zapomněli jste heslo?“. Na zobrazené stránce vyplňte: Název uživatele, DIČ, zaškrtnete kolonku „Nejsem robot“ a klikněte na tlačítko „Zaslat email pro změnu hesla“. Z bezpečnostních důvodů je nutné při prvním přihlášení změnit heslo pro přístup do aplikace EET. Heslo nesmí být kratší než 8 znakú, musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno a minimálně jedno číslo.

Informace o posledních přihlášeních

Po přihlášení do aplikace EET je zobrazena vstupní stránka služeb elektronické evidence tržeb. Na této stránce je v části „Výpis záznamu přihlášení“ zobrazen záznam posledního přihlášení. Pomocí tlačítka „Zobrazit více záznamů“ je zobrazena tabulka s jednotlivými záznamy s přihlášením do aplikace EET. V přehledné tabulce je zobrazeno datum a čas přihlášení, jméno uživatele, jeho IP adresa a popis, zda bylo přihlášení úspešné, či nikoli, případně je uveden záznam o změne hesla.

Poplatník

Po kliknutí na odkaz „Poplatník“ jsou zobrazeny informace o přihlášeném poplatníkovi. Na stránce jsou zobrazeny „Evidované údaje o poplatníkovi“.

Jedná se o následující údaje:

•DIČ: je zobrazeno, pokud bylo přideleno.

•Číslo poplatníka: údaj je zobrazen, pokud ješte nebylo přideleno DIČ.

•Jméno a příjmění: titul a celé jméno poplatníka.

•Název společnosti: název společnosti poplatníka.

•Datum narození: datum narození poplatníka.

•: osmimístné identifikační číslo poplatníka.

•Ulice, Obec, Část obce, PSČ: u fyzických osob je zobrazena adresa místa pobytu poplatníka. V případe právnických osob se jedná o adresu sídla jejich spolecnosti.

Část „Informace z evidence tržeb“ obsahuje aktuální statistické údaje z evidence tržeb vztahující se k poplatníkovi. Ve statistice je uveden např. celkový počet aktivních provozoven, „Počet uživatelů s přístupem k poplatníkovi“, počet dostupných evidovaných tržeb, apod. https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf

Provozovny

Po kliknutí na odkaz „Provozovny“, je možné spravovat jednotlivé provozovny. Na stránce je zobrazena tabulka s přehledem aktuálních provozoven, která obsahuje:

•Číslo provozovny: automaticky přidelené číslo

•Název: libovolný název provozovny. Jedná se o nepovinný údaj, slouží pro potřeby poplatníka.

•Lokalizace: údaj může obsahovat adresu, SPZ, URL adresu, apod. podle výběru typu provozovny.

•Typ: muže nabývat hodnoty Stálá, Mobilní nebo Virtuální

•Stav: muže být aktivní nebo přerušený

i přidávání nové provozovny je nutné vybrat pomocí rozbalovacího menu „Převažující činnost“.  Pomocí tlacítka „+ Nová provozovna“ má přihlášený uživatel možnost přidat novou provozovnu. Za pomoci dostupného Filtru je možné zobrazit na stránce pouze  vybrané provozovny. Řádky v tabulce je dále možné třídit podle jednotlivých sloupců (vzestupně nebo sestupně) kliknutím na příslušný název sloupce. Kliknutím na vybranou provozovnu v tabulce dojde k zobrazení stránky s výpisem detailních údajů o konkrétní provozovně a možností úpravy údajů, kopírování, popř. zrušení provozovny. Pomocí tlacítka „+Nová provozovna“ má přihlášený uživatel možnost přidat novou provozovnu. Dále je v prvním sloupci tabulky možné zaškrtnutím vybrat jednu či více provozoven a pomocí tlacítek „Aktivovat“, „Přerušit“ nebo „Zrušit“, umístených nad tabulkou, spustit hromadné akce, kdy je možné vybrané provozovny aktivovat, přerušit nebo úplně zrušit. Kliknutím na odkaz „Historie provozoven“ je zobrazen přehled změn v údajích o provozovnách, které byly v minulosti provedeny a zrušené provozovny. V případě velkého počtu provozoven je uživateli umožneno provést import, resp. export provozoven. Kliknutím na odkaz „Import a export“ je zobrazena stránka s možností Importu provozoven, které je možné vložit do aplikace EET, popř. Exportu vložených provozoven. Dávkové založení nových provozoven je možné nahráním souboru s definovanou strukturou (formát s oddelovači – CSV). Export provozoven probíhá také do souboru CSV. Na stránce jsou k dispozici odkazy pro zobrazení nebo stažení obsahu číselníku „Kódy převažujících činností provozoven“ a „Obce ČR“ (formát XML). Údaje z číselníku jsou očekávány v souboru (CSV) pro import provozoven.

Správa uživatelů

Po kliknutí na odkaz Uživatelé, je možné spravovat uživatelské přístupy do aplikace EET. V případě, že je přihlášen uživatel s oprávnením Administrátor, je na stránce zobrazena tabulka všech uživatelů a jejich oprávnění. Administrátor může upravit nastavení uživatelského účtu, např. změnit oprávnění, jméno, telefonní číslo, e-mail, heslo popř. způsob ověření.

Součty

Na stránce Součty je možné zobrazit součty tržeb za určité období. Je možné zobrazit poslední, roční, čtvrtletní, měsíční nebo denní součty. V případě většího počtu záznamů je možné záznamy filtrovat.

Tržby

Na stránce Tržby je možné vytvořit žádost o detailní údaje o evidovaných tržbách. Příprava souboru s detailními údaji a jeho zpřístupnění ke stažení na Daňovém portálu může v případě velkých souboru trvat až 7 dní.

Certifikáty

Po kliknutí na odkaz „Certifikáty“ je zobrazena stránka certifikační autority. Na stránce certifikační autority je možné spravovat certifikáty pro pokladní zařízení pro evidování tržeb.

Více informací

Více informací o aplikaci EET je možné nalézt na Internetových stránkách www.etrzby.cz. Dotaz lze také odeslat prostřednictvím kontaktního formuláre, který se nachází na výše uvedených Internetových stránkách v části „Kontakty“. V případe metodických dotazů je možné se obrátit na telefonickou linku: +420 225 092 392. Operátoři však vyřizují metodické dotazy pouze v českém jazyce.

UPOZORNĚNÍ !!!

1. Žádost o autentizační údaje do EET“, prostřednictvím Daňového portálu  je nutno zažádat v dostatečním předstihu, protože standardní doba vyřízení je 24 hodin (na základě našich zkušeností je možné, že to bude trvat i 3 dny. Čím víc se přiblíží doba k 1.3.2017 vzniká možnost prodlení zpětné vazby.)

2. K podání žádosti přez Daňový portál je nutné vlastnit „Datovou schránku“ přes kterou probíhá jak identifikace při registraci a pak následně budou do „Datové schránky“ doručeny i přihlašovací údaje do Webové aplikace EET.

3. Pro ty kdo datovou schránku nevlastní zůstává jediná možnost, zažádat o autentizační údaje na kterémkoliv FÚ.

V druhém kroku Správa certifikátů pro evidování tržeb

Vstup do aplikace Správa certifikátů

Pro vstup do aplikace „Správa certifikátů“ je třeba se přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Po kliknutí na odkaz „Certifikáty“ dojde k zobrazení úvodní stránky certifikační autority. Stránka „Certifikáty“ je zobrazena v novém okne nebo záložce prohlížeče.

Úvod

Na úvodní stránce najdete informace o uživateli (DIČ, uživatelské jméno, e-mail), vydaných certifikátech, apod.

Nový certifikát

Po kliknutí na odkaz „Nový certifikát“ je možné požádat o vydání nového certifikátu pro evidování tržeb. Požádat lze dvěma způsoby.

Vytvorit žádost v prohlížeči

Žádost o nový certifikát pro evidování tržeb je možné připravit přímo v prohlížeči kliknutím na „Vytvořit žádost v prohlížeči“. Následne je uživatel vyzván ke „vložení hesla pro soukromý klíč“ certifikátu. Po zadání hesla dojde k aktivaci tlačítka „Potvrdit“. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ dojde k zobrazení žádosti o certifikát a možnosti vložit nepovinnou „Poznámku“. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat žádost“ je žádost odeslána a je vygenerován certifikát.

Nahrát žádost ze souboru

Kliknutím na „Nahrát žádost ze souboru“ je možné vybrat soubor s žádostí o certifikát. Následně je možné vložit nepovinnou „Poznámku“. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat žádost“ je žádost odeslána a je vygenerován certifikát. Pro nahrání žádosti o certifikát je možné použít soubor ve formátu PKCS#10. Kliknutím na tlačítko „Zrušit“ je uživatel vrácen zpět na stránku „Nový certifikát“.

Poznámka

Pole „Vložte nepovinnou poznámku k žádosti“ slouží pro rozlišení vydaných certifikátu pro evidování tržeb. Poznámka je nepovinnou položkou a záleží pouze na poplatníkovi, zda a jak položku vyplní. Poznámka je ve vlastnostech certifikátu uvedená v poli „Subjekt“.

Správa vydaných certifikátů

Po vydání certifikátu jsou zobrazeny informace o vytvoreném certifikátu: Stav (informace o platnosti certifikátu), Sériové číslo, Datum vydání, Datum expirace a Poznámka (pokud byla vyplněna).

Pod certifikátem jsou k dispozici dvě tlačítka:

•Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit exportní soubor“ je uživatel vyzván k „vložení hesla pro soukromý klíč“, které zadal při vytváření žádosti o certifikát. Vložené heslo potvrďte kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Následně je zobrazeno okno „Export do PKCS12“ kde je možné „Stáhnout exportní soubor“ (P12) s certifikátem a soukromým klíčem do PC. Kliknutím na tlačítko „Zneplatnit“ je možné ukončit platnost vybraného certifikátu. Po kliknutí na tlačítko je zobrazeno „Potvrzení zneplatnění“ upozornující, že je zneplatnení certifikátu nevratné. Volba pro zneplatnení certifikátu je určená např. pro případ ztráty/zcizení soukromého klíče certifikátu, zrušení pokladního zařízení, pro které byl certifikát určen, apod.

Upozorňujeme:

•Funkce exportu certifikátu se může chovat na různých platformách odlišně. V případě dotazu na instalaci certifikátu do pokladního zařízení je treba se obrátit na dodavatele zařízení.

Seznam certifikátů

Po kliknutí na odkaz „Seznam certifikátů“ jsou zobrazeny informace o žádostech a vydaných certifikátech. V seznamu je uvedeno sériové číslo, datum vytvoření, označení uživatele, který certifikát vytvořil, datum expirace, datum případného zneplatnění a v případě vyplnení je zde uvedena poznámka. Kliknutím na sériové číslo lze certifikát uložit nebo zneplatnit tak, jak je uvedeno v části „Správa vydaných certifikátů“.

Ukončit práci s CA

Odkaz „Ukončit práci s CA“ slouží k odhlášení ze stránek CA a zobrazení stránky informující o této skutečnosti.

Podrobnou nápovědu k získaní certifikátu najdete na tomto odkazu – Nápověda Webové aplikace CA EET

… Certifikát už máme !!!

Nyní přejdeme do položky “ Manuál EET k modulu SHERPA“

Manuál k použivaní EET pokladny v systému Sherpa


Co říká zákon ?

Na základě zákona o Elektronické Evidenci Tržeb ( dále jenom EET ), který říká „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu“

Pro splnění podmínek Zákona o EET byly implementovány veškeré potřebné funkce jak v modulu Pokladna Sherpa, tak i v modulu Systém Sherpa.

Modul POKLADNA SHERPA


1. V pravém horním rohu přibyla informace o stavu „ EET aktivní nebo EET neaktivní “

Tato informace slouží k monitorování stavu přihlašovacích certifikátů a připojení na servery Finančního úřadu

2. V liště menu přibyla upozorňující zpráva POZOR existují neodeslané prodejky do EET. Limit pro včasné poslání vyprší .. datum .. čas

Tato informace upozorňuje uživatele, že některá z prodejek nebyla zaevidována do systému EET finančního úřadu. Příčinou může být hlavně nedostupnost serverů  FÚ, nebo doba odezvy těchto serverů. Systém se bude snažit prodejku znovu odeslat. V případě, že se to systému nepovede v požadovaném časovém intervalu je možno použít volbu EET-HROMADNÉ ODESLÁNÍ dle bodu 3. Nebo jednotlivě dle bodu 6. Jakmile jsou všechny prodejky odeslané, informace se už nebude zobrazovat.

3. V menu PRODEJ přibyla položka EET-HROMADNÉ ODESLÁNÍ

EET Hromadné odeslání je popsáno v bodu 2.

4. V menu PRODEJ > NOVÁ PRODEJKA > ZAÚČTOVÁNÍ PRODEJKY přibyla nová informace o úspěšném/neúspěšném  odeslání do EET.

Tato informace se zobrazuje jak u platby hotově, tak i u platby kartou a informuje o tom, že platba byla zaevidována systémem FÚ pod Bezpečnostním kódem poplatníka BKP a byl zároveň z FÚ přidělen Fiskální identifikační kód FIK. Informace BKP a FIK zároveň přibyla i na účtence z tiskárny.

5. V menu PRODEJ > KOPIE POSLEDNÍ PRODEJKY  se zobrazí doklad i s údajem BKP a FIK.

V případě selhání lokální tiskárny je možno tento doklad vytlačit na kterékoli tiskárně anebo odeslat emailem, prostřednictvím pravého tlačítka myši.

6. V tabulce  PRODEJ > PRODEJKY přibyly sloupce EET a EET PŘIJATO ODESLAT

Sloupec EET indikuje, jestli prodejka byla úspěšně zaevidována na FÚ nebo ne.

Sloupec EET PŘIJATO ODESLAT – informuje o datu  a čase, kdy byla prodejka úspěšně odeslána a byl jí z FÚ přidělen FIK. V případě, že nebyla tržba odeslána, nabízí tento sloupec možnost odeslat jednotlivě neodeslané tržby.

V případě dlouhodobějšího výpadku, kdy vznikne větší množství neodeslaných prodejek, je možno použít tlačítko v hlavním menu EET-HROMADNÉ ODESLÁNÍ

Modul SYSTÉM SHERPA


1. V tabulce  PŘEHLED > PRODEJKY přibyly sloupce EET a EET PŘIJATO ODESLAT – tak jak je popsáno v bodu 6. Modul pokladna Sherpa

Sloupec EET indikuje, jestli prodejka byla úspěšně zaevidována na FÚ nebo ne.

Sloupec EET PŘIJATO ODESLAT – informuje o datu  a čase, kdy byla prodejka úspěšně odeslána a byl jí z FÚ přidělen FIK. V případě, že nebyla tržba odeslána, nabízí tento sloupec možnost odeslat jednotlivě neodeslané tržby.

V případě dlouhodobějšího výpadku, kdy vznikne větší množství neodeslaných prodejek, je možno použít tlačítko v hlavním menu EET-HROMADNÉ ODESLÁNÍ

2. V menu SYSTÉM přibylo tlačítko EET- Správa Certifikátů.

Pro správce je toto nejdůležitější součást systému, bez které systém EET nemůže fungovat. Základním krokem je získaní certifikátu a to buď prostřednictvím Webové aplikace Elektronická Evidence Tržeb, nebo přímo na Finančním úřadě.

Výsledkem procesu získání certifikátu je soubor  xxxxxxxxxx.p12 , který budete mít uložený ve vašem počítači.

Následně přistoupíte k vložení certifikátu do systému SHERPA přes menu SYSTÉM > SPRÁVA CERTIFIKÁTU.

Postup je následovný:

 • V případě, že máte více skladů, vyberete v položce „Certifikát pro sklad“ příslušný sklad.
 • Následně v položce „ Soubor – certifikát p12“ tlačítkem “Vybrat soubor“ vyberete soubor certifikátu xxxxxxxxxx.p12 , který už máte uložený ve vašem počítači.
 • Následně v položce „ Heslo pro certifikát“ zadáte heslo, které Vám bylo přiděleno portálem FÚ.
 • Potom  zadáte „Číselné označení provozovny z portálu EET“
 • Po stlačení tlačítka „ Uložit certfikát „ budou automaticky vygenerovány soubory s koncovkou *.pem a *.key, které slouží ke kódované komunikaci s Finačním úřadem
 • A konečně můžete ověřit zdal-li je všechno funkční tlačítkem „ TEST“ v Tabulce viz. výše
 • BINGOoo !!!

Posledním krokem je tlačítko AKTIVACE EET, kterým nevratně aktivujete systém EET.

V tuto chvíli se bude objevovat v horní části obrazovky zpráva „ EET Aktivní“, čím se všechny tržby evidují podle zákona.

Co když něco selže ?

Legislativa

Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Dne 16. srpna 2016 nabyla platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.

Podrobnější seznámení s právní úpravou je možné na stránkách Sbírky zákonů zde:

Povinnost evidovat tržby pro první skupinu podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování) vznikne prvním dnem osmého měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1. prosince 2016.

Některé části zákona nabydou účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. 1. září 2016.